SLOPE-logotype

12XU20110520 Yoyogi-uehara

  • 12XU
  • 12XU
  • 12XU
  • 12XU
  • 12XU
  • 12XU
  • 12XU

Mens select shop in Yoyoghi Uehara station North exit.
Create shop with inexpensive materials and ready made items with handmade atmosphere.